Naruto Character Bios

Naruto

Sasuke

Sakura

Kakashi

Gaara

Rock Lee

Shikamaru

Neji

Tsunade

(more coming soon!)Back to Naruto

Back to Main